MÀU ẤN TƯỢNG- KÍCH THƯỚC CHUẪN W1.220 x L2.440 or W1.22x THEO YÊU CẦU

MÀU VÂN GỖ – KÍCH THƯỚC CHUẪN W1.220 x L2.440 or W1.22x THEO YÊU CẦU

MÀU VÂN ĐÁ – KÍCH THƯỚC CHUẪN W1.220 x L2.440 or W1.22x THEO YÊU CẦU